نام کاربری : ایمیل : سطح دسترسی : نام : نام خانوادگی : نام مورد نمایش : شناسه کاربری : 0 آموزش خوشنویسی نستعلیق | نامینامی

آموزش خوشنویسی نستعلیق

فیلم های دروس آموزشی نستعلیق تحریری 1: درس اول ( حرف الف و اتصالات آن ) رایگان 2: درس دوم ( حرف ب و اتصالات آن ) رایگان 3: درس سوم ( حرف د – ر و اتصالات آن ) رایگان 4: درس چهارم ( حرف ک و اتصالات آن ) رایگان 5: درس پنجم ( حرف ن – ی و اتصالات آن ) رایگان 6: درس ششم ( حرف ف – ق و اتصالات آن ) رایگان 7: درس هفتم ( حرف و – ه و اتصالات آن ) رایگان 8: درس هشتم ( حرف ص – ط و اتصالات آن ) رایگان 9: درس نهم ( حرف م – ل و اتصالات آن ) رایگان 10: درس دهم ( حرف س و اتصالات آن ) رایگان 11: یازدهم ( حرف ح و اتصالات آن ) رایگان 12: درس دوازدهم ( حرف ع و اتصالات آن ) رایگان 1: تکالیف برای دوره های رایگان تعریف نشده است

(Visited 20 times, 1 visits today)

تصاویر بیشتر

فایل های بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل: info@naami.ir
کلیه حقوق معنوی و مادی برای سایت نامی محفوظ می باشد. بهمن 1395