نام کاربری : ایمیل : سطح دسترسی : نام : نام خانوادگی : نام مورد نمایش : شناسه کاربری : 0 سن پنجاه سالگی! | نامینامی

سن پنجاه سالگی!

کی گفته سن که رَسید به پنجا، فشار میاد به چندجا !!!

سن که رسید به پنجاه /تازه میشى روبراه
عقل تو کامل شده /ذهن تو بالغ شده
تازه میشى مهربون/با همگان ،همزبون
دنیا برات ، فان میشه/برنامه هات ، ران میشه
بادِ سرت ، کم میشه /دنیا جلوت ، خم میشه
خوب و فروتن میشى/قوى و پیلتن میشى
قدرِ تو ،بالا میره/وصف تو ، هر جا میره
غصه ازت ، دور میشه/چشم حسود ، کور میشه
اگر که ورزش کنى/تمرین و نرمش کنى
سالم و سرحال میشى /جوون و قبراق میشى
میتونى برى تا توچال/روان و خوب و خوشحال
بخور هر آنچه خواهى /مرغ و برنج و ماهى
کلسیم و شیر و ماست/بشنو تو این حرف راست
سبزى و میوه حتماً /قند و شیرینى ،اصلاً
شور نکنى ، خوراکت /تا کم کنى ، فشارت
چربى و فسفود ، نخور/که دورشى از، مرده شور
ازین به بعد ، نیت کن /قلبتو ، تقویت کن
تو پارک برو پیاده/بى قمپوز و افاده
مثل شما ، زیادن/محکمو و واندادن
مبادا ، دِپْرِس، بشى /نحیف و بیحس بشى
خنده نره ، ز لبهات/شادى نره از چشات
امیدو ، جستجو کن/بگردو ، زندگى کن
لحظه ها رو ، شادى کن /خوش باش و خوشحالى کن
اگر که شادى کنى /کورتیزولو ،کم کنى
دوچرخه یادت نره 🚴/پا بزنى ، بهتره
با جوونا بُر ، بخور/دوغ و دلستر ، بخور
گاهى هوایى بخور/نون و کبابى بخور
با ریحون و تُربچه /ترشى تره ، پیازچه
بازى کن و بچه شو/کودک ِ پاینده ، شو
با بچه ها بازى کن /شوخى و طنازى کن
اینا همش ، بهونس/مثل شما ، یه دونس
اینکه میگن ، خیلى ها /فشار میاد به چن جا
قبول ، ولى چه باکِت /مشو خموش و ساکت
کنون شنو ، پندِ من/فامیل ِ دلبندِ من
سن که ملاک نمیشه/دلت باید جوون شه
پیرى که خوش زبونه/عین جوون ، میمونه
همه میان ، کنارش /صفا کنن، با حالش
قصه میگه ، براشون /عوض میشه ، هواشون
بچه ها ، غرق رؤیان /بابا بزرگو ، میخوان
مامان بزرگ ، کجایى /امشب پیشم ،میایی؟
درخت اگه پیر میشه /پهن و فراگیر میشه
سایه میده ، فراوون /تو گرماى تابستون
خلاصه سن پنجاه/میاد سراغ شما
اما باید شد ، رها /ز فکرِ سنِ بالا
فقط ، مراقبت کن /با سن ، مطابقت کن
زندگى کن ، سلامت/بى آمپاس و بى زحمت
براى فامیلامون/دعاى زیرو ،بخون
فامیلِ زیر پنجاه/امید مایى ،والاه
فامیل ِ سن پنجاهى/مریض نشى الهی

تقدیم به همه عزیزان ۵۰ سال به بالا🌻🌹

(Visited 48 times, 1 visits today)

تصاویر بیشتر

فایل های بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل: info@naami.ir
کلیه حقوق معنوی و مادی برای سایت نامی محفوظ می باشد. بهمن 1395